Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ  SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI
Ünvanı : Bee Akademi Eğitim ve Turizm Hizmetleri Şirketi
Adresi :Göztepe Mahallesi Yeşilçeşme sokak Şahinoğlu Apartmanı A Blok No:7 Daire:1 Kadıköy Telefon : 0216 599 07 70
E-posta Adresi : merhaba@oyunkampta.com

1.2ALICI
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Telefon :
E-posta Adresi :

MADDE 2 – KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, ALICI‘nın oyunkampta.com web sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
Elektronik ortamda satın alınan gezinin tarihi, güzergahı, gezi rehberi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, ve gezinin temel özellikleri oyunkampta.com adresinde yer almaktadır, hizmetin temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Açıklama :
KDV Dahil Fiyatı : …….. TL
Ara Toplam : ……………. TL
Ödeme Şekli Toplam (KDV Dahil) : ………….. TL
www.oyunkampta.com adresinden şu anda yaptığınız rezervasyon sayfasındaki tur fiyat ve şartlarını peşinen kabul etmiş bulunuyorsunuz.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI
Satıcı ile Müşteri arasında elektronik ortamda kurulacak sözleşme Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerden olup cayma hakkı ancak aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:

Günübirlik hafta sonu ve İstanbul içi günübirlik gezi ve atölyelerin 3 gün öncesine kadar iptallerinde atölye-gezi bedeli başka bir atölye-geziye aktarılabilir. Geziye 1 gün kala yapılan iptallerde atölye-gezi bedeli iade yapılamaz başka bir geziye aktarılamaz.

Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların merhaba@oyunkampta.com adresine e-posta olarak ya da 02165990770 numaralı telefona WhatsApp yolu ile detayları bildirmeleri gerekmektedir.

Konaklamalı gezi ya da kamplarda 1 ay ile 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde  ödeme başka bir kampa aktarılır, 1 yıl kullanım hakkı saklı kalır.

Konaklamalı gezi ya da kampın başlangıç tarihinden 15 gün öncesine kadar iptallerde ödeme iade yapılmaz, başka bir geziye aktarılmaz.

Geziyi iptal etme durumunda katılımcıların merhaba@oyunkampta.com adresine e-posta olarak ya da 02165990770 numaralı telefona WhatsApp yolu ile detayları bildirmeleri gerekmektedir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 ALICI, oyunkampta.com sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata, ifanın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onayı ile beraber ödeme yükümlülüğünün doğduğunu bildiğini beyan eder. oyunkampta.com web sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.
5.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından elketronik ortamda imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası Alıcı’nın elektronik posta adresine mail gönderilecektir.
5.3 Ödemeler, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.
5.4 Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
5.5 Satıcı tarafından satışı yapılan geziye katılım aşağıda belirtilen koşullara tabidir:

• Rezervasyonların kesinleşebilmesi gezi bedelinin tamamını ödemiş olmaları gerekmektedir.
• SATICI doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergâhını değiştirebilir ve/veya gezide değişiklik yapabilir.
•    Gezi/ Kamp süresince fotoğraf çekimi ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması Satıcı’nın insiyatifinde olup , Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
•    Alıcı ,gezi ya da kampa katılıp , bitiş süresinden önce ayrılması halinde Satıcı’ya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
• Gezilerde kullanılmayan ulaşım, yemek bedelleri iade edilemez. Akıştaki yemek listesi durum ve şartlara göre değişiklik gösterebilir. Alıcı bu durumu  kabul ve beyan eder.
•    Gezi ve kamplarda yapılması planlanan etkinlik ve atölyeler Satıcı’nın insiyatifinde olup gerekli görülmesi halinde içerik değişikliği yapılabilir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.
• Gezinin başlangıcında ve bitişinde gezi programında belirtilen yerlerin dışında hiçbir yerde ulaşım aracına binilemez ve inilemez. Alıcı ,akışta belirtilen saat ve güzergahlar haricinde ulaşım talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
* Alıcı , fatura bilgilerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

5.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.
5.7 Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde ALICI’ya yazılı olarak bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde iade etmesi zorunludur.
5.8 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.9 Satış onayının yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde Satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Satıcı mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar
10 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Mücbir sebebin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
5.10 Gezilerimiz yeterli kontenjan sayısına ulaştığında geçerlidir. Yeterli katılım sağlanamadığı durumda Satıcı gezi tarihini erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. İptal bildirimleri Alıcı’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine yazılı olarak yapılmaktadır
5.11 Gezilerin yapılacağı yer , güzergah , tarih aralığı ve diğer özellikleri oyunkampta.com web sitemizde ilan edilmektedir. Alıcı iş bu sözleşmenin imzalanması ile geziye ilişkin tüm şartları kabul ettiğini taahhüt eder.
55.12 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan geziler ve kamp etkinlikleri esnasında çocukların başına gelebilecek tüm kaza ve olaylardan atölye ve diğer etkinlikler sırasında çocuklarla ilgili sorumluluk OYUNKAMPTA‘ya aittir. Bunun dışındaki tüm zaman diliminde çocuklardan bizzat ebeveynleri sorumludur.
5.13 18 yaşından küçük çocuklar ve ebeveynleri ile yapılan gezilerde , çocukların yeme-içme , giyinme  barınma ve diğer tüm iş ve işleri ile ilgilenme ve bunları ifa yükümlülüğü ebeveynlerine aittir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
ALICI, satın aldığı hizmetlerle ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; dilerse şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.Bu durumda yetkili mahkeme İstanbul Anadolu Mahkmesidir.

MADDE 9 – TÜKETİCİNİN HAKLARI
Ayıplı Hizmet
Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda Alıcı, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Satıcı, Alıcının tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar Satıcı tarafından karşılanır.Alıcı , bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Alıcının sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl Alıcı’ya iade edilir.

Hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve Alıcı’nın bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep Satıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin Satıcı’ya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde Alıcı diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

SATICI                                ALICI