KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ
AYDINLATMA METNİ
……………………………………. (“OYUN KAMPTA TURİZM”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz OYUN KAMPTA TURİZM tarafından düzenlenen etkinlik ve seyahatlere katılımın sağlanması amacıyla ve OYUN KAMPTA TURİZM’in faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, OYUN KAMPTA TURİZM tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik bilgileriniz
İletişim Bilgileriniz
Banka Hesap Bilgileriniz
Sağlık Bilgileriniz
https://oyunkampta.com sitesine veya merhaba@oyunkampta.com posta adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz özel verileriniz ve sair genel kişisel verileriniz.
OSGB tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme,
Özel Eğitim hizmetleri
İlgili mevzuat uyarınca ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Alınan Açık Rızaya dayalı olarak ikili sözleşmelerin yapılmış olduğu ve hizmet vermekte olduğumuz özel kurum ve kuruluşlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
İç işleyişimiz ile günlük operasyonlarımızın planlanması ve yönetilmesi.
Memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
Araştırma yapılması.
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, OYUN KAMPTA TURİZM’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla OYUN KAMPTA TURİZM tarafından ikili sözleşmeler kapsamında hizmet verilen şirketler ile, ilgili bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve OYUN KAMPTA TURİZM’İn faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda OYUN KAMPTA TURİZM’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat gereği toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

Veri Güvenliği

OYUN KAMPTA TURİZM, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, oyunkampta.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

1- Göztepe Mahallesi Yeşilçeşme sokak Şahinoğlu Apartmanı A Blok No:7 Daire:1 Kadıköy – İstanbul adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,

2- Noter kanalıyla gönderebilir

3- OYUN KAMPTA TURİZM’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak merhaba@oyunkampta.com e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, oyunkampta.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Kişisel Verilere İlişkin Veli Aydınlatma Bildirimi

Oyun Kampta Turizm, veri Sorumlusu olarak velisi olduğunuz öğrencimizin kişisel verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir.
Oyun Kampta Turizm olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın
Anayasada yer alan kişisel hak ve özgürlükle kapsamında değerlendirilmekte ve bu kapsamda
Velisi olduğunuz öğrencilerimize ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
Oyun Kampta Turizm olarak;
Velisi olduğunuz öğrencimize ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, banka hesap bilgilerini, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerini, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinin yanı sıra, katılınan seyahat, açık hava atölyesi ve benzeri faaliyetlere ilişkin formlarda doldurduğunuz özel verileriniz ve genel kişisel verileriniz ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme, resmi makamların talep ettiği lisans, tescil, izin, vize ve benzeri belgeler ile genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak elde etmekte, saklamakta ve işlemekteyiz.
Oyun Kampta Turizm kişisel verileri, Oyun Kampta Turizm’e yapmış olduğunuz başvurular, online kayıtlar kapsamında toplanmaktadır.
Oyun Kampta Turizm, sizin ve velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verilerini;
Kanunen alınmasının zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kimliğinizi teyit etme
Özel Eğitim hizmetleri
İlgili mevzuat uyarınca ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
Alınan Açık Rızaya dayalı olarak ikili sözleşmelerin yapılmış olduğu ve hizmet vermekte olduğumuz özel kurum ve kuruluşlar ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
İç işleyişimiz ile günlük operasyonlarımızın planlanması ve yönetilmesi.
Memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
Araştırma yapılması.
Oyun Kampta Turizm’a ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde Oyun Kampta Turizm lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı, hukuki dayanakları çerçevesinde;
Tüm katılımcılarımızın
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılımlarını teminen düzenlenecek belgelerde kullanılması,
Alan kullanımının temin edilmesi,
Konuya/ Seyahate göre resmi ve özel faaliyetlere katılımların sağlanması,
Katılımcı sağlığı ve güvenliği konusunda önlem alınması,
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi
Sponsorluk, sosyal medya ve reklam ilişkilerinde kullanılması,
Veli, katılımcı çocuk ve Oyun Kampta Turizm menfaatine verilecek burs, yardım, ödül ve teşviklerin belirlenebilmesi, amaçları ve bu amaçlara ek olarak siz veya velisi olduğunu öğrencimizin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde, rızanıza ihtiyaç göstermeksizin işlenmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan din, dil, ırk, etnik köken gibi bilgileriniz sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, usulüne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler (Dünya Anti Doping Ajansı WADA kodu gibi) sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz; yurtiçinde açık hava atölyeleri ya da Oyun Kampta Turizm Seyahatlerine katılım için gerekli olması ya da söz konusu katılıma ilişkin Kanunen alınmasının zorunlu olması, bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması, Oyun Kampta Turizm lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı sözleşmesel gereklilik ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, sponsorlarımıza ve grup şirketlerine aktarılabilmektedir.
Siz velilerimizin ya da velisi olduğunuz çocukların kişisel verileri, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zaman aşımı süreleri hariç Oyun Kampta Turizm katılımcısı olduğunuz sürece saklanacak ve işlenecektir. Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacaktır.
Kişisel verileriniz yurt içi ve yurt dışı faaliyetler için katılım sürecinin yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan pasaport, diploma, nüfus cüzdanı, sağlık raporları ve gidilen ülke tarafından gerekli görülmesi halinde ek sağlık testleri, vb. kişisel veri niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin, kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması veya kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde konaklama için otel ve konaklama merkezlerine, kamp ve faaliyetler için spor tesisleri ve organizasyon komitelerine, her türlü kayıt ve akreditasyon için ülke federasyonları veya uluslararası konfederasyon ve federasyonlara, ulaşım için tur ve seyahat şirketlerine aktarımı söz konusu olabilmektedir. Verilerinizin yurt içi ve yurtdışına aktarımı konusunda rızanızın alınması temel yaklaşım olmakla birlikte, hukuken rızanıza gerek olmadan aktarılabilecek durumlarda ise veri aktarımı yapılacak ülkelerde kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın mevcut olması temel öncelik olmakla birlikte yeterli korumanın bulunmaması ya da bulunduğu konusunda şüphe duyulması halinde ise veri aktarımı için ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kişisel Veriler Koruma Kurulu nezdinde gerekli olan izin prosedürü tamamlanır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.
Siz ya da velisi olduğunuz çocukların kişisel verilerinin Oyun Kampta Turizm tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, www.oyunkampta.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; merhaba@oyunkampta.com’a mail atmak suretiyle;
Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak teslim edilebilir,
İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir,
Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle; merhaba@oyunkampta.com’a adresine e-posta ile iletilebilirsiniz.
Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa sürede ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
KVKK ile ilgili olarak kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi ve işleme amaçları, aktarılması, kişisel veri elde etmenin yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerin korunmasına yönelik haklarınızı okuduğunuza ve anladığınıza dair siz ve velisi olduğunuz çocuk için “Okudum, anladım” alanına tik () atmanız gerekmektedir.